Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Cao Huy Hoàng:
Các bài hát của Ns. Cao Huy Hoàng trong TCVN:

- Trang Thánh Ca:
» Cao Huy Hoàng

- Trang PDF:
» Cao Huy Hoàng
» Cao Huy Hoàng - Đ.C.H
» Cao Huy Hoàng - Lưu Văn Trung
» Cao Huy Hoàng - Thơ: Đỗ Tăng Thông