Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Lm. Ns. Đàm Ninh Hoa:

Các bài hát của Lm. Ns. Đàm Ninh Hoa trong TCVN:

- Trang Thánh Ca:
» Lm. Đàm Ninh Hoa

- Trang PDF:
» Lm. Đàm Ninh Hoa