LỄ Cầu cho các LINH HỒN (All Souls Day) 02-11-2017 (To pray for the peace of somebody’ Soul ) -The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ps 23, 1-6

Truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” đã có từ rất xa xưa, Người tín hữu nhớ đến những người quá cố trong đó có ông, bà, cha, mẹ, các thân nhân và thân hữu . . ., và đã dâng Thánh Lễ, và làm những việc bác ái, cầu nguyện cho những người đã qua đời, để họ sớm được hưởng phước trừơng sinh (Heaven) (1 Cr 41,5), đây cũng là đạo hiếu mà Thượng Đế đã dạy “Hãy Tôn kính cha mẹ , để được sống lâu trên mặt đất mà Tạo hoá đã ban (Xh 29,12), ai yêu cha mẹ hết lòng – Trời ban phước lộc thọ trường bình yên ( Hc 3,6), ai xúc phạm đến cha mẹ thì đáng phải chết (Xh 21,17), và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử (Mat 15,4)”.

Kính nhớ các Linh Hồn còn trong Luyện Tội. Chúng con Nguyện xin Cha, nhờ các Thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho các linh hồn còn trong luyện tội (Purgatory -2 Mcb 12,46) được dồi dào ân sủng, để các linh hồn khi đã lìa cõi thế được Chúa Jesus cho phục sinh vinh hiển (Heaven).

Chúng con xin cầu nguyện cách riêng cho các vị trong Linh Tông (Spirit),/ Huyết Tộc (flesh-and-blood relation), là Linh Mục, Đại Đức, Tu sĩ, và các Linh Hồn trong họ Nội Ngoại, Các em của Hoai niem, các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng Tử (to die because of injustice) và tất cả những quý vị thân thương . . được lên chốn nghỉ ngơi đời đời (Go to Heaven; Homeland - 2Cr 5,1).

Deo Gratias. Thanks a lot – Thank The Lord God Almighty Amen