Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 42


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  ubtn_2018_hoithao_1.jpg
Lần xem: 56
Kích thước:  45.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  ubtn_2018_hoithao_2.jpg
Lần xem: 60
Kích thước:  45.5 KB
Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN