Ca Dao Mẹ Dịu Hiền, Sáng tác: Lm. Văn Chi.
Saxophone: Đinh Thành