Pope Francis (@Pontifex)
Ngày 05/7/2018

- Do we know how to silence our hearts and listen to the voice of God?
Chúng ta có biết thinh lặng trong lòng để lắng nghe tiếng Chúa không?


Pope Francis (@Pontifex)
Ngày 03/7/2018

- We receive God’s graces to share them with others.
Chúng ta nhận được ơn Chúa để chia sẻ cho người khác.