Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019:

XIN LÀM CHO CON THEO LỜI NGÀI