Mình cần bản nhạc có câu đầu như sau:

Xin dâng lên Cha linh hồn thân yêu đã lìa đời. Bao năm bôn ba…

Anh Chị Em có cho mình xin, cám ơn rất nhiều. Xin Chúa trả công bội hậu.