NGUYỆN XIN CHÚA THỨ THA

Nguyện xin ơn Chúa thứ tha
Cho ai còn vướng, trót sa tội tình
Cho ai còn chốn luyện hình
Sớm về lãnh phúc Thiên Đình, Nhà Cha.

Giuse Trần Thế Tiến