HỎA NGỤC LẠNH CÓNG

:roll: Có 2 người bạn thân với nhau. Chẳng may vào mùa Đông nọ, một người chết trước và hiện về. Người bạn còn sống thấy linh hồn bạn hiện về mừng lắm nên hỏi:
- Này, bây giờ mày đang ở đâu?

Linh hồn người bạn:
- Tớ đang ở trong hỏa ngục!

Người bạn ngạc nhiên vô cùng:
- Trong hỏa ngục? Tao tưởng ở hỏa ngục nóng chảy mỡ chứ sao mày lạnh run cầm cập thế kia?

Linh hồn người bạn:
- Dưới hỏa ngục đông như kiến, tao chẳng làm sao mà chen chân đến gần lửa được.

Người bạn: ???!!!