Em đang tìm bài hát có câu đầu là: " Chúa xuống thế làm người, để cứu chuộc con người, mang thân người đời như mọi người nơi dương thế.... "
Em không nhớ tựa bài, chỉ nhớ đoạn đầu thôi. mong các Anh Chị giúp đỡ.
Xin cảm ơn