Ai biết giúp tí coi :
câu đầu : Mẹ chính nguồn ủi an cứu giúp người xa vòng tội lỗi ...
điệp khúc : xin cho giáo xứ con được may lành an bình hạnh phúc ...