Cầu nguyện

Cầu nguyện là đến bên Cha,
Lời kinh cảm mến thiết tha dâng về.
Trọn niềm Thánh ý vâng nghe,
Tạ ơn Thiên Chúa vỗ về yêu thương.

Cầu nguyện là biết khiêm nhường,
Ở lại trong Chúa, tựa nương tình trời.
Lòng thành sám hối tội đời,
Xin ơn nâng đỡ phận người tháng năm.

Cầu nguyện là sống hỷ hoan,
Tin Mừng cứu độ truyền loan xa gần.
Hy sinh phụng vụ dấn thân,
Đồi cao tiếp bước theo chân của Người.

Cầu nguyện là biết sống Lời,
Niềm Tin Cậy Mến một đời trung kiên.
Học nơi Thiên Chúa nhân hiền,
Giới răn giữ trọn, triền miên thi hành.

Cầu nguyện là biết chân thành,
Mầu nhiệm Thập Giá những hằng gẫm suy.
An vui hay lúc gian nguy,
Trong mỗi chiều sớm thầm thì bên Cha.

Giuse Trần Thế Tiến