7 Ơn Chúa Thánh Thần

Nguyện xin Thiên Chúa Thánh Thần
Dủ thương mau xuống ban phần suối ân
Giúp con vững bước gian trần
Niềm Tin Cậy Mến trong ngần mãi thôi.

KHÔN NGOAN, ơn Chúa sáng ngời
Để con biết sống một đời chính ngay
Biết được phải trái, đúng sai
Biết tìm Thánh ý từng ngày bước đi.

THÔNG HIỂU, ơn Chúa độ trì
Để con hiểu rõ những gì trong con
Hiểu được Lời Chúa cho tròn
Hiểu được tình Chúa sắt son ngàn đời.

LO LIỆU, ơn Chúa khôn vơi
Để con sắp xếp việc thời làm ngay
Chẳng còn bề bộn bủa vây
Làm vì, trong Chúa vơi đầy thương yêu.

SỨC MẠNH, ơn Chúa xuống nhiều
Để con vượt thắng bao điều thế gian
Tin Mừng tình Chúa truyền loan
Hy sinh phục vụ, muôn phần sẻ chia.

THÔNG MINH, ơn Chúa chan hòa
Để con thấu hiểu ý Cha trên trời
Để con biết sống theo Lời
Để con sống trọn một đời cậy tin.

ĐẠO ĐỨC, ơn Chúa thắm tình
Để con biết sống trong tình Chúa yêu
Yêu người như Chúa hằng yêu
Công bình bác ái sớm chiều không ngơi.

Ơn ban KÍNH SỢ CHÚA TRỜI
Để con sống xứng là người con Cha
Ngợi khen tình Chúa bao la
Lời kinh thắp sáng, câu ca đẹp hoài.

Nguyện xin Thiên Chúa Thánh Thần
Bảy ơn thiêng xuống gian trần, Ngài ơi!
Để con sống trọn đường đời
Mai ngày lãnh hưởng Quê Trời Nhan Cao.

Giuse Trần Thế Tiến