Mình có sách của Cha Mi trầm giúp trong đệm
Đàn phụng vụ. Ai cần liên hệ với mình ạk.