Trái tim Cha

Nồng nàn trong trái tim Cha,
Ngọt ngào, trìu mến, bao la ân tình.
Vì yêu Cha hiến thân mình,
Làm thành của lễ hy sinh cứu đời.
Hồng ân đổ xuống nơi nơi,
Trái tim Cha mãi ngàn đời trao ban.
Hằng luôn thương xót vô ngần,
Hằng luôn che chở, đỡ nâng muôn người.
Bao phen con phụ ơn Người,
Trái tim Cha vẫn sáng ngời thương yêu.
Từ hy lễ xưa, một chiều,
Ngày nay Thánh Lễ sớm chiều hiến dâng.
Trái tim Cha mãi vọng ngân,
Gọi con bước tới thông phần cùng Cha.
Lòng thành yêu mến thiết tha,
Đời con dâng trái tim Cha trọn niềm.

Giuse Trần Thế Tiến