Mừng kính thánh Phêrô và Phaolô

Phêrô, Phaolô
Hai Thánh tông đồ
Trọn niềm dấn bước
Theo Đức Kitô.

Nên gương sáng ngời
Tình mến chẳng ngơi
Trụ cột Hội Thánh
Kiên vững ngàn đời.

Phêrô chối Thầy
Lỗi lầm còn đây
Tâm thành sám hối
Chúa ban phúc đầy.

Trọng trách cao vời
Chúa trao phó rồi
Đứng đầu Hội Thánh
Coi sóc dân Người.

Phaolô chẳng rời
Tìm bắt Đạo Trời
Một phen ngã ngựa
Về với Chúa thôi.

Từ đây cuộc đời
Đi đến nơi nơi
Rao truyền Lời Chúa
Mở mang Nước Trời.

Phêrô Phaolô
Hai Thánh tông đồ
Can trường chịu chết
Vì danh Kitô.

Nay hưởng vinh quang
Nơi cõi Thiên Đàng
Xin Hai Vị Thánh
Tuôn tràn suối ân.

Lòng thành con dâng
Cảm mến tri ân
Nguyện hằng dấn bước
Theo gương Thánh nhân.

Giuse Trần Thế Tiến