HĐGMVN: Thông tin về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger EtchegarayHĐGMVN: Thông tin về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray


Trước sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray, vị đại ân nhân của Giáo Hội Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, sẽ gửi lời phân ưu, và đã ngỏ lời về vị Hồng y khả kính Roger như sau:

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com