Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời Đại hội Thánh nhạc lần thứ 45Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời Đại hội Thánh nhạc lần thứ 45
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Ủy Ban Thánh Nhạc

THƯ MỜI ĐẠI HỘI THÁNH NHẠC
Lần thứ 45
15.10.2019
Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com