@Pontifex - 21.02.2020

"We received life not to bury it, but to put it into play; not to keep it, but to give it. Whoever is with Jesus knows that the secret to possessing life is to give it." -Pope Francis on Twitter


Chúng ta được ban cho sự sống không phải để chôn đi mà để hành động; không phải để cất giữ mà để cho đi.
Ai kết hợp với Chúa Giêsu thì biết rằng bí quyết sở hữu sự sống là cho đi.