Pope Francis (@Pontifex)
15.03.2020
Tin Mừng hôm nay (Ga 4,5-42) trình thuật cuôc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một phụ nữ, môt người tội lỗi can đảm nói sự thật với Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết quay về với Chúa với lòng thật thà của mình.