Pope Francis (@Pontifex)
17.03.2020
Dụ ngôn Chúa Giêsu (Mt 18:23-35) nói với chúng ta rất rõ:
Xin ơn thứ tha cũng có nghĩa là phải tha thứ, 2 điều này luôn song hành với nhau và không thể tách rời.
Để vào Nước Trời, chúng ta phải tha thứ cho nhau.