Pope Francis (@Pontifex)
21.04.2020

Rất nhiều thứ có thể chia rẽ cộng đoàn: tiền bạc, kiêu căng, ngồi lê đôi mách... Nhưng Thánh Linh đến để cứu chúng ta thoát khỏi những thứ đó.
Chúa Thánh Thần là chủ nhân của sự hài hòa, Ngài tạo ra sự hòa hợp trong cộng đoàn, vì Ngài là sự hòa hợp giữa Chúa Cha và Chúa Con.