Pope Francis (@Pontifex)
09.05.2020

Giáo Hội đứng giữa niềm ủi an của Thiên Chúa và sự ngược đãi của thế gian. Chúa Thánh Thần xây dựng hòa hợp trong Giáo Hội mà tinh thần xấu xa thì luôn phá đổ.
Chúng ta hãy luôn chú tâm đừng đặt niềm tin vào quyền lực thế gian, nhưng hãy cậy tin nơi Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần.