Pope Francis (@Pontifex)
12.05.2020

Bình an thế gian mang lại thì cách biệt với tha nhân, đó là một sự thoải mái mê hoặc. Một thứ bình an chóng qua và vô ích.
Bình an của Chúa là minh định, phong phú và hoan hỷ. Bình an đem ta đến với tha nhân, tràn đầy hy vọng và hướng về trời.