Pope Francis (@Pontifex)
29.03.2021

Giáo Hội bước vào những ngày này để suy gẫm về Sự Thương Khó của Chúa.
Đức Kitô chịu khổ nạn hiện diện nơi người nghèo khổ, bị loại trừ, bệnh tật, đói khát đang cùng vác mầu nhiệm thập giá với Ngài.