Thưa các bạn , cháu tôi sống ở nước ngoài , tôi ao ước cho cháu được biết về Thiên Chúa , xin các bạn chỉ cho tôi trang youtube nào nói về Đạo ( tiếng Anh) để tôi cho cháu tôi coi, tất cám ơn mọi người