Ơn cha ........Nghiã Mẹ......Tình mẹ cha
Thái sơn.........Biển cả......Quá mặn mà
Cao vời........Chan chứa.....Rộng bao la
Yêu thương....Trìu mến......Thật hải hà
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ơn cha
Thái sơn
Cao vời
Yêu thương

Nghiã mẹ
Biển cả
Chan chứa
Trìu mến

Tình mẹ cha
Quá mặn mà
Rộng bao la
Thật hải hà

Lê Danh Dương 04.04.2021