Hồng ân ........Ơn Chúa........Nước hằng sống
Ngài ban .....Nguồn suối ......Chảy tuôn trào
Cho ai ..........Khao khát .......Sự công chính
Ngay lành .....Tìm kiếm..........Thỏa ước ao

Lê Danh Dương 04.04.2021