Đa Minh từ nhỏ vâng lời
Mẹ Ngài nhân đức tuyệt vời thế gian
Siêng năng cầu nguyện bảo ban
Đa Minh khôn lớn đầy tràn thánh ân

Đi tu khổ hạnh chuyên cần
Không màng danh lợi cho thân của mình
Thương người nghèo khổ cùng đinh
Bán đi của cải hy sinh giúp người

Hiến dâng tuổi trẻ đôi mươi
Sẻ chia cơm áo nụ cười thân thương
Chiến tranh thảm họa tai ương
Ngài thương những kẻ cùng đường không may

Hiểm nguy bảo tố chẳng lay
Một lòng trung tín theo Thày Giêsu
Khó nghèo khổ hạnh đời tu
Cứu người tội lỗi bị mù lương tri

Sẵn sàng mạnh dạn ra đi
Rao truyền chứng tá thực thi ý Trời
Không ham của cải nhất thời
Gương lành ánh sáng cuộc đời đi tu

Cứu người sa đọa tâm mù
Ngài nay nên Thánh thiên thu đời đời
Tạ ơn chúc tụng Chúa Trời
Đã cho nhân thế tuyệt vời Thánh Nhân

Lê Danh Dương
27.05.2020