Cuộc đời vất vả lo âu
Ngày đêm tính toán làm giầu ganh đua
Nhà cao cửa rộng hơn thua
Xe hơi hàng hiệu se sua áo quần

Phúc Âm lời Chúa chẳng cần
Thời gian bận rộn kim ngân bạc vàng
Học đòi kiểu cách giầu sang
Kho tàng lời Chúa chẳng màng quan tâm

Khôn lanh rồi cũng bị lầm
Cây cao mát rượi bóng râm chẳng ngồi
Đam mê vật chất suy đồi
Ta đây tự phụ nhất tôi trên đời

Những ai nghe lắng Chúa Trời
Quan tâm hành xử theo lời Phúc Âm
Nhiệt tình đón nhận thành tâm
Khôn ngoan tìm chỗ bóng râm mà ngồi

Lê Danh Dương
27.05.2017