Pope Francis (@Pontifex)
08.05.2021

Coronavirus đem đến cái chết và đau khổ, khống chế cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.
Xin đừng quên những người dễ bị tổn thương nhất.