10/5 THỨ HAI TUẦN 6 PS
Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Phúc Âm: Ga 15, 26-16, 4

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHỚ VÀ NHỜ

“Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”.

Khi đã hoàn tất công việc của Cha giao phó ở trần gian, là thành toàn ơn cứu độ, Chúa Giê-su biết mình sẽ phải trở về với Chúa Cha, vì thế, Người nói cho các tông đồ biết rằng: Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ sẽ được Chúa Cha sai đến với Giáo Hội của Người. “Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy”.

Tất cả chúng ta đã và đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta biết Chúa Giê-su và đến với ơn cứu độ của Người. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta có lòng tin vào Chúa Giê-su Con Thiên Chúa làm người, chết vì yêu, và sống lại để cứu sống chúng ta. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta liên kết với nhau trong một nhiệm thể Chúa Ki-tô là Hội Thánh. Quả thực, nhờ Chúa Thánh Thần mà Lời Chúa Ki-tô tồn tại và sống động trong lòng Giáo Hội, trong lòng chúng ta và trong lòng thế giới. Nhờ Chúa Thánh Thần mà Tin Mừng cứu rỗi vang xa và lan rộng khắp cõi địa cầu. Và, nhờ CTT, chúng ta yêu Chúa, yêu người.

Ấy thế mà, chúng ta vẫn thường quên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta, và cũng quên khẩn khoản nài xin Người. Lời Chúa nhắc nhở các gia đình hãy luôn nhớ đến Chúa Thánh Thần, để mà khẩn xin Người soi sáng chúng ta biết việc phải làm, giúp đỡ chúng ta hoàn thành việc phải làm, nhờ bởi ơn Chúa, cho sáng danh Chúa, cho đẹp ý Chúa. Nhớ đến và luôn kêu cầu Chúa Thánh Thần, sẽ giúp chúng ta luyện được lòng trí khôn ngoan, sống được nhân đức khiêm nhượng của Thiên Chúa trong Đức Giê-su, và bình an vui sống Tin Mừng giữa đời, hết lòng yêu Chúa, yêu người.

Lạy Cha, xin cho các gia đình nhớ đến và nhờ đến Chúa Thánh Thần, để luôn sống đẹp ý Cha, và Chúa Giê-su. Amen.

PM Cao Huy Hoàng