13/5 THỨ NĂM TUẦN 6 PS
Cv 18, 1-8; Ga 16, 16-20

Phúc Âm: Ga 16, 16-20

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".
Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Ðiều Người nói với chúng ta: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy", và "Vì Thầy về cùng Cha", như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"
Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIN MỪNG VĨ ĐẠI CHO NHÂN LOẠI

“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước khi Người chịu khổ nạn, nay lại được dùng trong tuần trước lễ Chúa Giê-su lên trời, hẳn là phụng vụ Giáo Hội cho chúng ta thấy một chuỗi hành trình của Chúa Giê-su có tương quan mật thiết với nhau: đó là “Sống, chết, sống lại, sống đời đời”.

Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ chuỗi hành trình này, nhưng các ông nhìn nhau ngơ ngẫn, không thể hiểu ra điều gì. Sao lại có chuyện “không thấy”, rồi “lại thấy”, thêm chuyện “thấy Thầy về với cha” là thế nào. Chuyện này nghe lạ lẫm quá, không ngơ ngẫn nhìn nhau sao được! Đúng là trí lòng các ông chưa được mở ra, bởi từ ngàn xưa đến nay chưa hề có chuyện “không thấy”, rồi “lại thấy” – làm gì có chuyện chết đi rồi sống lại. Thêm vào đó, đoạn kết của một đời người là về với tro bụi, chứ chưa hề có ai nói chuyện “về với Cha”.

Lời Chúa cũng đang mở trí lòng chúng ta ra để hiểu chính Chúa Giê-su là Tin Mừng cứu độ của nhân loại. Ai tin vào Người, sống theo Lời Người dạy, cũng sẽ đi theo chuỗi hành trinh của Người: “Sống, chết, sống lại, sống đời đời”.

Niềm vui của nhân loại ở chỗ: chết chưa phải là hết. Chết là một chặng trong chuỗi hành trình. Và bấy giờ, cùng đích của đời người là sự sống đời đời với Thiên Chúa.

Đúng là “Các con sẽ buồn sầu, vì Thầy chịu chết, vì vắng Thầy…. nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”, không chỉ cho các con mà còn là Tin Mừng vĩ đại cho nhân loại: Ai tin vào Chúa Ki-tô, sẽ sống với Người, chết với Người, sống lại với Người, và sống đời đời với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay là niềm vui của các gia đình: tất cả sẽ đoàn tụ trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng