Pope Francis (@Pontifex)
14.05.2021

Nếu gia đình không phải là tâm điểm của hiện tại thì sẽ không có tương lai.
Nhưng nếu gia đình tái khởi động, mọi thứ sẽ lại bắt đầu.