Phát huy dân tộc tinh hoa
Văn thơ kho báu quốc gia giống nòi
Cha ông gìn giữ hẳn hoi
Cháu con nối chí học noi ông bà
¤
Kho tàng ẩn chứa trong ta
Quý hơn vàng bạc đô la rất nhiều
Tiềm tàng dưới đáy tin yêu
Cho dù khai thác bao nhiêu cũng còn
¤
Văn thơ mà chẳng sắt son
Là ngày vong quốc nước non điêu tàn
Quốc gia dân tộc lầm than
Lao nô biệt xứ muôn vàn khổ đau
¤
Khôn ngoan góp sức cùng nhau
Tinh hoa tinh túy muôn màu nảy sinh
Mọi người chung sống thân tình
Việt Nam hưng thịnh văn minh hùng cường
¤
Văn thơ gìn giữ quê hương
Bảo toàn văn hóa yêu thương giống nòi
Tinh hoa dân tộc đèn soi
Hậu sinh khả úy tìm tòi phát huy
¤
Lê Danh Dương
24.10.19