25/6 THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

Phúc Âm: Mt 8, 1-4

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHIÊM TỐN XIN CHỮA LÀNH

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Người mang bệnh phung hủi thời bấy giờ bị xã hội cách ly, không ai dám đến gần, huống chi là chạm tới. Họ mang trong mình mặc cảm bị bỏ rơi, và đành phải chấp nhận sống qua ngày trong số phận bọt bèo vô vọng.

Hôm nay có một anh chàng phung hủi vượt lên cái an phận vô vọng ấy, anh mạnh dạn đến quỳ lạy Chúa Giê-su mà thưa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”.

Anh tin Chúa Giê-su chữa anh được sạch nhưng lời xin của anh xem ra rất biết người biết ta, biết ta phung hủi, biết ai cũng sợ phung hủi, nên rất tế nhị nói với Chúa Giê-su: “Nếu Ngài muốn”. Hiểu là, “Còn nếu Ngài chưa muốn thì tôi vâng theo ý Ngài”. Chúa vui lòng nhậm lời nguyện cầu khiêm tốn.

Mỗi chúng ta hôm nay, không bệnh phung hủi thể lý, nhưng chắc chắn là tâm hồn nào cũng ít nhiều tội lỗi, bất chính. Chúng ta có thể che giấu tội lỗi và điều bất chính trước mắt mọi người, nhưng Chúa thì thấu suốt tất cả. Chúa muốn chúng ta khiêm tốn đến với Chúa nơi tòa giải tội, xin Chúa chữa lành. Và nếu mắc tội lỗi công khai, Chúa mong chúng ta đừng buông xuôi thất vọng, nhưng hãy khát khao được chữa lành, tin tưởng Chúa thứ tha, và khiêm tốn xin ơn tha thứ.

Đáng tiếc thay, thấy sự hủy diệt của bệnh phung cùi thì kinh sợ, nhưng chúng ta chưa nhận ra sức hủy diệt của tội lỗi, nên vẫn còn mê muội trong tội, chưa khát khao nên tinh tuyền. Và còn đáng tiếc hơn nữa, nếu chúng ta buông xuôi vô vọng, không đủ tin vào Chúa và chấp nhận cái chết đời đời.

Cũng như bệnh tật, tội lỗi khó tránh, nhưng quan trọng là biết mình tội lỗi và tin tưởng đến với Chúa để được thứ tha.

Lạy Chúa xin cho các gia đình quan tâm đến nhau, và nhắc nhớ nhau thường xuyên lãnh Bí Tích Hòa Giải. Amen.

PM Cao Huy Hoàng