Khúc tạ ơn

Con quỳ đây dâng Chúa khúc tạ ơn
Vì tình Ngài đã trải rộng trên con
Đã đặt con trong bàn tay của Chúa
Để đời con thành muối men cho đời.
Ngài sai con đi đến với muôn người
Đem Tin Mừng loan báo khắp nơi nơi
Cho nhân thế hưởng tràn ơn cứu độ
Nhận biết được Thiên Chúa chính là Cha.
Con quỳ đây dâng Chúa khúc hoan ca
Xin cho con luôn vui sống chan hòa
Biết thứ tha để được ơn tha thứ
Biết sẻ chia vui buồn cùng tha nhân.
Thập Giá Chúa, một tình yêu vô ngần
Xin cho con theo Ngài từng bước chân
Dẫu đường xa còn vương rơi máu lệ
Tin Cậy Mến con trung kiên giữ tròn.
Ở bên Chúa niềm hạnh phúc nào hơn
Vì tình Ngài đã âu yếm, gọi con
Hồn xác con nay thuộc trọn về Chúa
Tấm lòng thành, con đáp lại tiếng “vâng”.

Giuse Trần Thế Tiến