Mùa đông cây lá trụi trơ
Tuyết bay lất phất mịt mờ trời đông
Ăn xin ngồi chực đợi trông
Mong đồng bố thí của ông với bà
¤

Nhiều người phớt tỉnh đi qua
Giả vờ lơ đãng xót xa chẳng nhìn
Chúa đang ngồi đó chẳng tin
Kh
ông màng đến kẻ ăn xin làm gì
¤
Nhanh chân rảo bước vội đi
Mất giờ hao của làm chi thêm phiền
Giàu sang keo kiết đồng tiền
Đêm nay Chúa gọi ngủ yên giấc nồng
¤
Trở về tay trắng hư không
Yêu thương chẳng có còn trông đợi gì
Xót thương chẳng có tí ti
Bây giờ than khóc làm chi muộn rồi
¤
Van nài r
ên rỉ than ôi
Thứ tha tội lỗi tớ tôi dại khờ
Người nghèo đói khổ con lơ
Đừng than oán trách hững hờ tình Cha
¤
Cam tâm đừng có k
êu la
Con cho chia sẻ người ta thế nào
Yêu thương bác ái ra sao
Cha đền trả đủ đấu nào con đong
¤
Lê Danh Dương
06/01/2018
¤
* Các ngươi đong đấu nào sẽ được trao lại các ngươi đấu ấy”. (Mt 7,2)