Tên cướp.............Thống hối............Quyết hoàn lương
Ăn năn..................Hoán cải.............Biết lầm đường
Hôm nay ...............Tha thứ.............Ngài yêu thương
Được ơn............
Hng phúc.........Lên thiên đường
¤

Lê Danh Dương
18.07.21