Lửa thiêng......thiêu hủy Sô đô ma
Bão giông.......hồng thủy diệt gian tà
Covid.............không ngoài Thánh Ý Cha
Ăn năn...........thống hối sống lương thiện
¤
Tu tâm...........tích đức hãy thật thà
Vị tha............bác ái đạo thăng hoa
Nhân hiền......nhân đức đời an hòa
Yêu thương....đích thực con Thiên Chúa
¤
Lê Danh Dương
20.07.2021