Hoa Lài.................Nhân đức ...............Giữa bụi gai
Trung trinh...........Khiêm tốn .................Nở Hoa Lài
Tôn vinh.............Vâng phục.............Cưu mang thai
Yêu thương..........Thiên Chúa...............Vua công lý
¤
Bằng lòng................Nhập thể..................Đã an bài
Khổ đau.................Cứu chuộc............Xuống trần ai
Thê lương..............Nhân loại..............Họ giết Ngài
Đồng công ............Giáng thế...............Treo thập giá
¤¤¤¤¤

Hoa Lài
Trung trinh
Tôn vinh
Yêu thương
¤
Bằng lòng
Khổ đau
Thê lương
Đồng công
¤
Nhân đức
Khiêm tốn
Vâng phục
Thiên Chúa
¤
Nhập thể
Cứu chuộc
Nhân loại
Xuống thế

¤¤¤¤¤

Giữa bụi gai
Nở Hoa Lài
Cưu mang thai
Vua công lý
¤
Đã an bài
Xuống trần ai
Họ giết Ngài
Treo thập giá
¤

Lê Danh Dương
26.08.21