11.09.2021

Cách tiếp cận sinh thái đích thực luôn là một tiếp cận xã hội, phải đem công lý vào những cuộc thảo luận về môi trường, để lắng nghe tiếng kêu của trái đất cũng như tiếng kêu của người nghèo.