19/9 CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
Kn 2,12a.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.

Phúc Âm: Mc 9, 29-36

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MƠ CŨNG KHÔNG THẤY ĐÂU NGHE CON!

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.

Đây đã là lần thứ hai Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ biết về cuộc thương khó và Phục Sinh của Người, nhưng có vẻ họ chẳng bận tâm về chuyện sẽ xảy đến với Chúa Giê-su theo thánh ý của Thiên Chúa, ngược lại, lòng họ lao xao mãi chuyện sẽ xảy đến cho họ, theo ý của họ. Bởi họ theo Chúa Giê-su vì lý tưởng phàm tục, vì mộng công danh trần thế. Ấy vậy mới có chuyện họ tranh giành, bàn luận xem ai sẽ lớn chức lớn quyền hơn trong chính phủ của Chúa Giê-su sẽ thiết lập. Chúa Giê-su giải thích cho họ biết “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” và phục vụ người khác.

Con người luôn có những hoài bão, những ước mơ. Làm việc gì cũng nhắm tới cái danh, cái lợi, và cái hưởng thụ vật chất thế gian này. Có người, khi chuẩn bị rửa tội, đã đặt sự chọn lựa lên bàn cân để xem mình được mối lợi gì.

Một người cha nói với con rể dự tòng của mình rằng: “Theo đạo để được giàu có ư? Mơ cũng không thấy đâu nghe con! Để được danh phận lớn lao ư? Mơ cũng không thấy đâu nghe con! Con hãy nhớ là theo Chúa Giê-su để được sự sống đời đời, và muốn được vậy, thì phải khiêm tốn mà phục vụ mọi người vì yêu người, như Chúa Giê-su đã phục vụ vì yêu. Sáng Chúa nhật, người ta đánh một giấc tới 8, 9 giờ, còn mình, 4, 5 giờ sáng dậy đi lễ. Họ ngủ ngon được phần xác, còn mình, hy sinh đi lễ, lại ngon được phần hồn. Ngon phần hồn vì mình còn chắc có đời sau – và hạnh phúc với vợ con ở đời này.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình rà soát lại ý hướng theo Chúa, và một lần nữa, xác tín lại ý hướng ấy cho đúng với lòng ước muốn thánh thiện tốt lành của Chúa: là để sống như Chúa Giê-su đã dạy, đã sống, và để được sống đời sau. Amen.

PM Cao Huy Hoàng