11.10.2021

Gặp gỡ biến đổi chúng ta và thường gợi ý những con đường mới mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi. Đây thường là cách Thiên Chúa chỉ cho chúng ta lối đường cần phải bước theo.

Mọi thứ thay đổi khi chúng ta có thể thực hiện những cuộc gặp gỡ đích thực với Ngài và tha nhân.