Bài thơ Ơn Cha Nghĩa Mẹ, có bốn cách đọc khác nhau.
Cách đọc thứ nhất, đọc ngang bình thường.
¤
Ơn cha nghiã mẹ tình mẹ cha
Thái Sơn biển cả quá mặn mà
Cao vời trìu mến rộng bao la
Yêu thương chan chứa như biển trời
Hy sinh cam chịu thật hải hà
Vì con gồng gánh chẳng kêu ca
Cả đời cực khổ sống hài hòa
Gian nan vất vả thương con cháu
¤¤¤
Cách đọc thứ hai, đọc dọc xuống, sẽ có 3 bài thơ nhỏ
¤
Ơn cha............Nghiã mẹ........Tình mẹ cha
Thái Sơn...........Biển cả.........Quá mặn mà
Cao vời .........Trìu mến...........Rộng bao la
Yêu thương....Chan chứa........Như biển trời
Hy sinh..........Cam chịu..........Thật hải hà
Vì con...........Gồng gánh.......Chẳng kêu ca
Cả đời............Cực khổ..........Sống hài hòa
Gian nan.........Vất vả.........Thương con cháu
¤¤¤
Cách đọc thứ ba, đọc dọc xuống, nửa phần bài thơ trên,
và đọc dọc xuống nửa phần dưới sẽ có hai bài thơ nhỏ.
¤
Ơn cha .........................Hy sinh
Thái Sơn........................Vì con
Cao vời.........................Cả đời
Yêu thương.................Gian nan
¤
Nghĩa mẹ....................Cam chịu
Biển cả......................Gồng gánh
Trìu mến....................Cực khổ
Chan chứa...................Vất vả
¤
Tình mẹ cha.............Thật hải hà
Quá mặn mà...........Chẳng kêu ca
Rộng bao la..............Sống hài hòa
Như biển trời.........Thương con cháu
¤¤¤
Cách đọc thứ tư là đọc ngược từ dưới lên, sẽ ra bài thơ như vầy.
¤
Gian nan vất vả thương con cháu
Cả đời cực khổ sống hài hòa
Vì con gồng gánh chẳng kêu ca
Hy sinh cam chịu thật hải hà
Yêu thương chan chứa như biển trời
Cao vời trìu mến rộng bao la
Thái Sơn biển cả quá mặn mà
Ơn cha nghiã mẹ tình mẹ cha

¤
Lê Danh Dương
09.10.2021