* Cách đọc thứ nhất, đọc ngang bình thường.
¤
Quên mình nhân ái ngài yêu thương
Vị tha gan dạ lòng can trường
Dấn thân nhẫn nhục vì quê hương
Hy sinh nhân đức người hiệp nghĩa
¤
Nhân văn nhân cách rất khiêm nhường
Công tâm ngay thẳng sống kỷ cương
Hiền hòa dễ mến quả phi thường
Hồng Y Thánh Thiện Nguyễn Văn Thuận
¤¤¤
* Cách đọc thứ hai, đọc dọc xuống sẽ có 3 bài thơ nhỏ.
¤
Quên mình........Nhân ái............Ngài yêu thương
Vị tha................Gan dạ............Lòng can trường
Dấn thân.........Nhẫn nhục.........Vì quê hương
Hy sinh.............Nhân đức.........Người hiệp nghĩa
¤
Nhân văn.........Nhân cách..........Rất khiêm nhường
Công tâm.........Ngay thẳng........Sống kỷ cương
Hiền hòa............Dễ mến...........Quả phi thường
Hồng Y.............Thánh Thiện.......Nguyễn Văn Thuận
¤¤¤
* Cách đọc thứ ba, đọc dọc xuống từng phần, nửa bài thơ trên,
rồi đọc dọc xuống từng phần nửa bài thơ dưới, sẽ có hai bài thơ nhỏ.
¤
Quên mình...............Nhân văn
Vị tha......................Công tâm
Dấn thân.................Hiền hòa
Hy sinh....................Hồng Y
¤
Nhân ái...................Nhân cách
Gan dạ....................Ngay thẳng
Nhẫn nhục...............Dễ mến
Nhân đức................Thánh thiện
¤
Ngài yêu thương.......Rất khiêm nhường
Lòng can trường.......Sống kỷ cương
Vì quê hương...........Quả phi thường
Người hiệp nghĩa......Nguyễn Văn Thuận
¤¤¤
* Cách đọc thứ tư, đọc ngược từ dưới lên.
¤
Hồng Y Thánh Thiện Nguyễn Văn Thuận
Hiền hòa dễ mến quả phi thường
Công tâm ngay thẳng sống kỷ cương
Nhân văn nhân cách rất khiêm nhường
¤
Hy sinh nhân đức người hiệp nghĩa
Dấn thân nhẫn nhục vì quê hương
Vị tha gan dạ lòng can trường
Quên mình nhân ái ngài yêu thương
¤
Lê Danh Dương 16.10.2021