Giận

Giận quá đi thôi
Giận quá mất rồi
Chỉ chuyện không đâu
Mà anh lại nạt
Bực mình…….!

Giận quá đi thôi
Giận quá mất rồi
Nên chẳng thèm coi
Tin anh gởi tới
Cho chừa………..!

Lặng cho anh biết mặt..
Lặng cho anh thổn thức
Bắt nhớ cho đỡ tức
Bắt nhớ đến não lòng
Biết không..!

Sao em lại giận anh
Sao em lại nỡ đành
Làm thinh không lên tiếng
Làm thinh chẳng trả lời
Tái tê.......!

Thôi em đừng giận anh
Anh cất tiếng dỗ dành
Em trả lời anh nghe
Em đáp lời anh nhé..
Yêu em…!

Hồng Bính