Đáp Ca Thánh Vịnh 125 - Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng.
Ca Hiệp Lễ - Hãy Dọn Đường Chúa.