24/11 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lc 21, 12-19

Phúc Âm: Lc 21, 12-19

"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.
"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SAU CÁI CHẾT CỦA KI-TÔ HỮU

“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”

Cuộc sống của những người tin vào Chúa Ki-tô, gọi là Ki-tô hữu, là cuộc sống từ bỏ mọi sự ở thế gian này và chấp nhận Thánh Giá Chúa Ki-tô.

Từ bỏ mọi sự thế gian này là cách sống của người khôn ngoan. Bởi, mọi sự thế gian này là phù vân, nếu chúng ta không từ bỏ nó, thì nó cũng từ bỏ chúng ta. Không có gì là bền lâu. Chẳng có gì là vĩnh cửu. Tất cả là hữu hạn, là chóng vánh, là mau qua. Tất cả sẽ tàn tận, sẽ về với hư không đời đời kiếp kiếp. Ai đặt niềm tin, ai yêu mến, ai gắn liền đời mình với cái tàn tận hư không, sẽ cùng chung số phận tàn tận hư không với nó. Cũng vậy, việc nhận lấy thánh giá Chúa Ki-tô là việc của người khôn ngoan. Bởi, chính Thánh Giá Chúa Ki-tô là con đường dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Ai nói mình tin Chúa Ki-tô mà không yêu mến thánh giá và vác thánh giá với Người, là người giả tin, chưa thật lòng tin.

Chúa Giê-su nói; “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng”“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”.

Hẳn là, mỗi chúng ta đều biết, số phận của mình là đau khổ, là hy sinh, là thập giá, là nhục hình và cả sự chết nữa, nhưng không vì thế mà chúng ta được phép thối thác, lại phải can đảm và tin tưởng tiến bước để làm chứng cho mọi người rằng: sau cái chết của Ki-tô hữu, là sự phục sinh vinh hiển và sự sống đời đời trong Đức Ki-tô.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con vững tin và can đảm nhận lấy đau khổ vì yêu, để làm chứng cho Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng